คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.สุระเจตน์  อ่อนฤทธิ์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : surajate@ubru.ac.th , surajate.o@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~surajate

 

 

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีสุรศิลป์  มูลสิน

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : sin@ubru.ac.th

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th

 

 

อาจารย์อัจฉริยา  เหล่าศิริ

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : sampim@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~atchariya

 

อาจารย์ปิยวิทย์  เอี่ยมพริ้ง

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : pro980@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~opor

 

อาจารย์พัฒนา  ศรีชาลี

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : gupri_666@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~pattana

 

อาจารย์ ดร. คลอเคลีย  วจนะวิชากร

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : klorklear@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~klorklear

 

อาจารย์ไพศาล  พากเพียร

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : parkpien@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~parkpien

 

อาจารย์ชัยรัตน์  ธรณี

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : crt88@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~chairat

 

อาจารย์บริบูรณ์  ดีกา

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : b_deeka@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~boxer

 

อาจารย์ปิยภัทร  โกษาพันธุ์

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : air_piyapat@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~piyapat

 

อาจารย์กิติกรณ์  ทาระธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : ubonbaby1@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~kitikon

 

อาจารย์เอกราช  ธรรมษา

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : ekatha@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~ekarach

 

อาจารย์อรอุมา  อักโข

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : awn_akk@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~onuma

 

อาจารย์ชัยวุฒิ  วุทธิสิทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : neunguubon@yahoo.co.th

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~chaiwut

 

อาจารย์ณัฐวัตร  คมเฉียบ

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail : golfmfl@hotmail.com

website : http://www.com-tech.ubru.ac.th/~natthawat             


       กลับหน้าแรก