อาจารย์
  นักศึกษา
 

 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
 
 

ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีสุรศิลป์ มูลสิน
อาจารย์อัจฉริยา เหล่าศิริ
อาจารย์ปิยภัทร โกษาพันธุ์
อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง
อาจารย์พัฒนา ศรีชาลี
อาจารย์ไพศาล พากเพียร
อาจารย์ชัยรัตน์ ธรณี
อาจารย์บริบูรณ์ ดีกา
อาจารย์ธัญลักษม์ ดีกา
อาจารย์อรอุมา อักโข
อาจารย์ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์
อาจารย์กิติกรณ์ ทาระธรรม
อาจารย์ณัฐวัตร คมเฉียบ
อาจารย์เอกราช ธรรมษา

อาจารย์ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
อาจารย์ชรรฐษณวรรธ ศักดิ์สิงห์
อาจารย์จักรกฤช เหล่าสาย
อาจารย์เอกพล ภูติจันทร์
อาจารย์รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ

อาจารย์ภาณุพงษ์ ธนูทอง
อาจารย์วจิราภรณ์ บุญใหญ่

 
     

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

            เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งมุ่นเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับคุณลักษณะด้านความรู้ทาางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางด้านสังคมเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จึงกำหนดคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา ดังนี้

       1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
       2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
       3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีวินัยในตนเอง
       4. มีความมุ่งมั่น พากเพียร พยายาม
       5. มีความกตัญญูกตเวที
       6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ขยัน ประหยัด มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม)
       7. มีจิตสาธารณะ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เสียสละ และเป็นผู้ให้)
       8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
       9. เชื่อมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       10. เคาระและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

      ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2554