Computer Technology Group

Ubonratchatani Rajabhut University

Egkarin Watanyulertsakul

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อาจารย์เอกรินทร์  วทัญญูเลิศสกุล


กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกที่มากมาย ในอดีตการสืบค้นโดยการเสาะหาหนังสือตำรา สอบถามจากผู้รู้ ต้องใช้ทั้งความมุ่งมั่น พยายามเป็นอย่างมาก หลายคนที่รู้แต่ขาดการถ่ายทอด หลายคนที่ได้รับความรู้แต่ไม่มีช่องทางเผยแพร่ หากเราทุกคนเป็นเพียงแค่ผู้เสพความรู้เพียงฝ่ายเดียว องค์ความรู้ใดๆ ที่มีอยู่กับตัวคงหายสาบสูญไปพร้อมกับเราวันใดก็วันหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสแห่งการเรียนรู้เราจึงควรเป็นผู้ให้ในยามเมื่อมีโอกาส ร่วมกันแบ่งปันเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและเรียนรู้ไปด้วยกัน

Learn more

ผลงานการเขียนVDO บรรยาย

เขียนโปรแกรม Visual Basic 2010 เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Ms SQL Server 2008 (บรรยากาศการเรียนการสอน)การสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore) ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL Server 2008 R2

 


Learn more

รายวิชาที่สอน

 • การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาระบบบนเว็บ
 • ระบบฐานข้อมูล (Oracle, SQL Server)
 • การโปรแกรมวิชวล
 • โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 • สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 • เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
 • การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • การออกแบบและบริหารเครือข่าย

       


Copyright © 2015. All Rights Reserved.