อ.เอกราช ธรรมษา

Cinque Terre

ให้นักศึกษาที่ยังไม่สอบรายวิชา การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต ให้มาสอบในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ห้อง 50-701 เวลา 12.00 น. เท่านั้น หากใครไม่มาสอบในวันและเวลาที่กำหนด จะได้เก็บนั้นเป็น 0