ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์

   08-9949-8295    surajate.o@ubru.ac.th    Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- วิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography)
- วิทยาการซ่อนข้อมูล (Steganography)
- การออกแบบและความมั่นคงบนระบบเครือข่าย (Network Security and Design)
- การออกแบบดิจิตอลฮาร์ดแวร์ (Digital Computer Hardware Design)
- คอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเดี่ยว (Single-Board Computers)
ว่าที่ร้อยตรีสุรศิลป์ มูลสิน
   08-1966-0403
   sin@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

-
อัจฉริยา เหล่าศิริ
   08-4004-3962
   sampim@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง
   08-1620-5848
   por980@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์
- กลยุทย์ การจัดการ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
พัฒนา ศรีชาลี
   08-1547-6040
   gupri_666@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชัยรัตน์ ธรณี
   08-1264-9745
   crt88@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
บริบูรณ์ ดีกา
   08-9628-9299
   b_deeka@live.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
- การออกแบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
ปิยภัทร โกษาพันธุ์
   08-8081-1795
   piyapatko@gmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
- ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
- ปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน
- Web Programming
- Mobile Application
เอกราช ธรรมษา
   08-1760-3302
   ekarach19@gmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- Web Programming
- Mobile Application
อรอุมา เนียมหอม
   08-1547-5052
   awn18akk@gmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- โครงงานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- จริยธรรมและการเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร
- กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์
   08-5490-0395
   neunguubon@yahoo.co.th , su_chmake@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
ณัฐวัตร คมเฉียบ
   08-0209-6409
   golfmfl@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ปฏิบัติการระบบเครือข่าย
- การเขียนแบบวิศวกรรม
- การออกแบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ธัญลักษม์ ดีกา
   08-8080-8425
   karnkamon_m@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ฟิสิกส์และเคมีสำหรับนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ
   08-6771-4782
   ratcha2581@gmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- การบำรุงรักษาและการบริหารระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์
   08-7433-3791
   aoy_advance@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
เอกพล ภูติจันทร์
   08-1877-8898
   akapol.b@gmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการองค์การ
- คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
วนษา สินจังหรีด
   08-6648-6197
   vanasa_sin@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ฟิสิกส์และเคมีสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เฉลิมเกียรติ สุตาชา
   08-5017-8460
   chalermkiat.s@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
- การออกแบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
ชานนท์ จังกาจิตต์
   08-9428-7401
   chanon.jang@gmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- Wireless Sensor Network
- Smart Device
- Progressive Web Apps
ปิยะวัฒน์ อัฒจักร
   08-7448-7882
   piyawatbeer@gmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- การพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเว็บ
- โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
ผศ. เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
   08-9116-6062
   egkarin.w@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- เทคโนโลยีหุ่นยนต์
- อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง IoT
- การพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม
- การรักษาความมั่นคงและบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ศิริภิญญา อาสา
   08-2137-5372
   ma_nowxx@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- คณิตศาสตร์วิศวกรรม
- คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ภัทรกิติ ไชยสิงห์
   08-6867-5646
   pattarakitti.c@gmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กษมา ดอกดวง
   09-4263-4259
   kasama.dokduang@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ติดต่อกลุ่มวิชา
   09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738
   com.tech.net.eng@gmail.com
   Website
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 50) ชั้น 7 ::    09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738